stadgar

Välkommen / Welcome

 

Kontakta oss: saf_sverige@yahoo.se

 

=====================================================================================

Vårt uppdrag

Svensk- Atjehnesiska Föreningen (SAF) , bildades i december 1999 , är en ideell och politiskt eller religiöst obunden organisation . Huvudsyftet med organisationen är att informera det svenska folket och andra folk som bor i Sverige om Acheh och dess nuvarande politiska situationen ; för att främja ökad kunskap och förståelse för sociala, kulturella och politiska förhållanden i Acheh .

Ett annat syfte med SAA är att utveckla samexistensen mellan Achehnese samhället och det svenska folket med ömsesidig tolerans . Och för att ge svenska födda - Achehnese med hemlandet kunskap och hjälpa dem att bevara sin egen identitet i detta mångkulturella samhälle med större förståelse för mångfalden i Sverige.

Svensk-Atjehnesisk Förening (SAF)

Stadgar

Antagna den 20 Desember, 1998

 

 

 

 

STADGAR FÖR

SVENSK-ATJEHNESISK FÖRENING

 

 

 

NAMN OCH SYFTE

 

 

1. Föreningen namn är SVENSK-ATJEHNESISK FÖRENING (SAF)

2. Svensk-Atjehnisisk Förening är en ideel förening med syfte:

 

a) Att verka i Sverige de sociala och kulturell verksamhet för invandrare från Atjèh.

 

b) Att i Sverige verka för ökad kunskap och förståelse för sociala, kulturella och politiska

förhållenden i Atjèh.

 

 

 

MEDLEMSKAP

 

3. Enskild person som ansluter sig till föreningen syfte samt aktivt arbete för dessa kan bli medlem. Medlemskap förvävas genom inval på medlemsmöte.

 

4. Den som bryter mot föreningens syften och stadgar kan uteslutas. Uteslutning sker på årsmöte.

5. Medlemavgiftens storlek beslutas av årsmöte.

 

 

 

ÅRSMÖTE

 

 

6. Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år senast tre månader efter verksamhet åretsgång.

 

7. Extra årsmöte hålls då styrelsen så begär eller då minst en tredjedel av samtliga röstberättigade medlemmar skrifligen anhållit hos styrelse om detta.

 

8. Årsmöte ska hållas minst en gång per år. Samtliga medlemmar ska kallas till årsmöte.

 

9. Ordinarie årsmöte skall följande ärande behandlas:

a. val av ordförande för årsmöte.

b. Val av sekreterare för årsmöte.

c. styrelsen verksamhetsberättelse.

d. revision berättelse

e. fråga om ansvarighet åt styrelsen

f. val av föreningen ordförande för ett år, styrelsen, revisorer, sekreterare och suppeanter.

g. fastställande av medlemsavgifter och arvode.

h. i stadgeenlig ordning inkomna äranden

i. verksamhet berättelse för det gångna året.

ii. j. val av minst ordnianrie ledamöter (även fler).

 

 

 

STYRELSEN

 

1. Föreningens verksamhet skall förvaltes av styrelse. Styrelsen ska aktivt verka för förverkligandet av föreningens ändamål.

2. Styrelsen består av ordförande och minst fyra ordninarie styrelseledamöter tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

3. Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kan dessutom utse ordföranden ett ensam eller i förening med annan ledamöter att teckna föreningens firma.

4. Styrelsen kan utse annan person att ensam förträda föreningen för särskilt angivit fall.

5. Valbar till styrelsen är medlem som fiit 16 år och förklarat sig villig att verka för föreningens målsättning.

6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är besluts när orsförande och minst två ledamöter är närvarande.

 

 

 

REKENSKAP

 

Föreningen räkenskapår utgörs av kallelse.

 

Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsavgifterna, inventarieförtekning mm tillhandahålls revisorerna senast fyra veckor innan årsmötet.

 

Revisorernas skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper ur gångna räkenskapåret.

Revisorernas berättelse skall hållas tillgängliga för medlemmarna några dagar före det årsmöte som skall behandla dessa äranden.

 

 

 

STADGEÄNDRING

 

  • Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte och

ändringsförslag gått ut till samtliga medlemmarna före det årsmöte vid vilket stadgeändring ska beslutas.

  • Om årsmötet antar ändringsförslaget med två tredjedels majoritet.

 

 

UPPLÖSNING

 

Föreningen kan upplösas och beslutas med två tredjedels majoritet.

Vid upplösning skall föreningen samtliga tilgångar och handlingar överlämnas till Immigranterna Riksförbund.